Martin Lontoft RP DEN 1920 1080

Martin Løntoft new chairman of the board of Rud Pedersen A / S

Morten Rud Pedersen is handing over the role of Chair of the Board of Rud Pedersen Public Affairs Denmark to Senior Partner Martin Løntoft.

Martin Løntoft ny bestyrelsesformand i Rud Pedersen A/S

Martin Løntoft ny bestyrelsesformand i Rud Pedersen A/S Som led i en restrukturering af Rud Pedersen-gruppen træder stifter og majoritetsejer, Morten Rud Pedersen, tilbage fra formandsposten i Danmark. Ny bestyrelsesformand bliver Senior Partner Martin Løntoft. Rud Pedersen A/S skifter ud i den danske ledelse Rud Pedersen-gruppen er i kraftig vækst i hele Nordeuropa og har planer om i de kommende år at åbne kontorer i flere europæiske hovedstæder, samtidig med at gruppen udvider sit tilbud på den nordiske hjemmebane. Gruppens vækst betyder, at stifter og hovedejer, Morten Rud Pedersen, ikke længere vil være direkte involveret i ledelsen af det danske selskab. ”Fremover bliver det min primære rolle at beskæftige mig med gruppens overordnede udvikling og ekspansion i Europa. Rud Pedersen skal være tilstede med stærke tilbud på de vigtigste europæiske markeder, hvor kunderne kan genkende Rud Pedersens kvalitet, dedikation og DNA i vores rådgivning, uanset hvor de gør brug af vores ydelser”, siger Morten Rud Pedersen og fortsætter: ”Mens kvaliteten af vores rådgivningsydelser skal være den samme på tværs af landene, er de markeder, vi opererer i, ganske forskellige, og der er ingen tvivl om, at nationale strategiske overvejelser og beslutninger bedst håndteres af ledelseskræfter med et stærkt kendskab til nationale forhold og selskabets konkrete forretning.” Om valget af Martin Løntoft som bestyrelsesformand siger Morten Rud Pedersen: ”Martin Løntoft har gennem mange år lagt en kæmpe indsats i udviklingen af Rud Pedersen-gruppen som bl.a. Partner, bestyrelsesmedlem i Rud Pedersen A/S og bestyrelsesformand i King Street. Han har desuden været stærkt engageret i gruppens europæiske ekspansion. Martin har om nogen forudsætningerne for i samarbejde med selskabets direktion at sikre, at Rud Pedersen-gruppen kan forsvare og udbygge sin stærke position på det danske marked”. Martin Løntoft: ”Rud Pedersen har i dag en klar førerposition på det danske marked, når det kommer til rådgivning om politik, regulering og beslutningsprocesser. Den position skal vi forsvare og udvikle. Samtidig skal vi udbygge vores tilbud med specialiserede rådgivere indenfor beslægtede forretningsområder, herunder ikke mindst kommunikation og ledelse.” Rud Pedersen og King Street er efterhånden vokset til sammenlagt 75 ansatte i Danmark. Virksomheden har det seneste år investeret i at udvikle organisationen, så den afspejler den størrelse, den har i dag. Efter en periode på hver sin adresse, flytter Rud Pedersen og King Street i slutningen af året endvidere sammen i nye lokaler på Christians Brygge. ”Rud Pedersen kommer ud af corona-perioden med et solidt fundament i form af et endnu stærkere team, en stærkere organisation og sidst på året også nye, større lokaler. Det er en stor fornøjelse at mærke, hvordan medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere på rekordtid er ved at genetablere den puls og det sammenhold, der gør Rud Pedersen til en fantastisk arbejdsplads”, siger Martin Løntoft.

Martin Løntoft new chairman of the board of Rud Pedersen A / S

Martin Løntoft new chairman of the board of Rud Pedersen A / S As part of a restructuring of the Rud Pedersen group, the founder and majority owner, Morten Rud Pedersen, resigns from the chairmanship in Denmark. The new chairman of the board will be Senior Partner Martin Løntoft. Rud Pedersen A / S changes in the Danish management The Rud Pedersen Group is growing rapidly throughout Northern Europe and plans to open offices in several European capitals in the coming years, at the same time as the group is expanding its offer on the Nordic home track. The group's growth means that the founder and main owner, Morten Rud Pedersen, will no longer be directly involved in the management of the Danish company. “Going forward, it will be my primary role to deal with the group's overall development and expansion in Europe. Rud Pedersen must be present with strong offers in the most important European markets, where customers can recognize Rud Pedersen's quality, dedication and DNA in our advice, no matter where they make use of our services ", says Morten Rud Pedersen and continues: “While the quality of our advisory services must be the same across countries, the markets in which we operate are quite diverse and there is no doubt that national strategic considerations and decisions are best handled by management forces with a strong knowledge of national conditions. and the company's specific business. ” Morten Rud Pedersen says about the election of Martin Løntoft as chairman of the board: ”Martin Løntoft has for many years made a huge effort in the development of the Rud Pedersen group, which i.a. Partner, board member of Rud Pedersen A / S and chairman of the board of King Street. He has also been strongly involved in the group's European expansion. Martin has, if anything, the prerequisites for working with the company's management to ensure that the Rud Pedersen Group can defend and expand its strong position in the Danish market ”. Martin Løntoft: Today, Rud Pedersen has a clear leading position in the Danish market when it comes to advising on policy, regulation and decision-making processes. We must defend and develop that position. At the same time, we must expand our offer with specialized advisers within related business areas, including not least communication and management. ” Rud Pedersen and King Street have gradually grown to a total of 75 employees in Denmark. Over the past year, the company has invested in developing the organization to reflect the size it has today. After a period at their respective addresses, Rud Pedersen and King Street will also move together at the end of the year in new premises at Christians Brygge. ”Rud Pedersen comes out of the corona period with a solid foundation in the form of an even stronger team, a stronger organization and at the end of the year also new, larger premises. It is a great pleasure to feel how employees, customers and partners in record time are re-establishing the pulse and the unity that makes Rud Pedersen a fantastic workplace, ”says Martin Løntoft.