large-energy climate team NOR 2021 (1)

New Agency Collaboration gives companies in-depth insight into the energy market

Rud Pedersen Public Affairs strengthens the fields of climate energy and industry and enters into cooperation with Aurora Energy Research, the foremost power analyst agency in Europe. With this, Norwegian and international companies offer both in-depth social policy knowledge and insight into the energy needs and market opportunities of the future.

Nytt byråsamarbeid gir selskaper dybdeinnsikt i energimarkedet.  

Rud Pedersen Public Affairs styrker fagområdene klima energi og industri og inngår samarbeid med Aurora Energy Research, det fremste kraftanalytikerbyrået i Europa. Med det tilbys norske og internasjonale selskaper både samfunnspolitisk dybdekunnskap og innsikt i fremtidens energibehov og markedsmuligheter.  

Med Aurora på laget kan Rud Pedersen levere avansert senariomapping, modellering og ikke minst dyp innsikt i konsekvenser av ulike politiske valg i knyttet til energikilder.   

–Partnerskapet er så spennende fordi det kombinerer Rud Pedersens solide kompetanse på politisk analyse og samfunnskontakt, med Auroras dyptpløyende ekspertise på energimarkedene og kvantitative modeller, sier Alexander Esser, Norden-leder i Aurora Energy Research. 

Veien mot netto-nullutslipp formes av både økonomi, politikk og teknologi  De fleste selskaper står midt i en massiv omstilling mot netto-nullutslipp. Næringslivet må gå i front, og dette er ingen enkel jobb. Virksomheter skal vokse, skape jobber og sikre eksportinntekter – samtidig som de må levere praktiske klimaløsninger til verden i stor skala. For å treffe riktig er samfunnspolitisk dybdekunnskap kombinert med innsikt i fremtidens energibehov og markedsmuligheter helt avgjørende.  

- Dybdeinnsikt er sentralt både for egen virksomhet og for å lykkes med å skape en posisjon i markedet. For å skape budskap som gir gjenklang politisk og i den offentlige debatten må norske selskap ha solide fakta på bordet. Samarbeidet med Aurora gjør at denne verktøykassen blir enda større, sier en entusiastisk Gørill Husby Moore, partner i Rud Pedersen.  

Dybdeinnsikt er avgjørende for å ta de riktige grønne beslutningene  Husby Moore leder Rud Pedersens satsing på energi, klima og industri-området, og er klar på verdien av det nye samarbeidet. 

– Nerdefaktoren, som vi er så stolt av, økes nå ytterligere med Aurora på laget. Sammen kan vi gi solide tallgrunnlag, skissere ulike scenarier basert på ulike valg i kombinasjon med politiske analyser, noe som setter kundene bedre i stand til å fatte langsiktige og strategiske beslutninger. Rud Pedersen er et byrå med en helt nødvendig kombinasjon av fart og substans - med sterk seniorkompetanse og dynamiske folk som er «på ballen», sier hun.   

– Endringene i energiproduksjonen formes av både økonomi, politikk og teknologi, og vi er overbevist om at samarbeidet med Rud Pedersen gjør oss i stand til å tilby en bredde i tjenestene til vår kunder, avslutter Alexander Esser. 

 

Om Rud Pedersen 

Rud Pedersen er en av de største og raskest voksende Public Affairs-byråene i Norden. Byrået profilerer seg særlig på politikk, strategisk kommunikasjon, myndighetskontakt og kriseberedskap. 

Rud Pedersen Group består av over 330 konsulenter i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Litauen, Tyskland og Belgia (Brussel) med bakgrunn fra ulike sider av samfunns- og næringsliv, kommunikasjon og politikk.  

 Om Aurora 

Aurora Energy Research ble grunnlagt av professorer og økonomer fra University of Oxford, og består i dag av mer enn 170 eksperter med bred erfaring innen energi, finans og konsulentvirksomhet. Aurora har virksomhet i Europa, Australia og USA, og jobber med verdensledende organisasjoner for å gi innsikt i markedet, skreddersydde analyser og råd, og banebrytende programvareløsninger. 

New Agency Collaboration gives companies in-depth insight into the energy market

Rud Pedersen Public Affairs strengthens the fields of climate energy and industry and enters into cooperation with Aurora Energy Research, the foremost power analyst agency in Europe. With this, Norwegian and international companies offer both in-depth social policy knowledge and insight into the energy needs and market opportunities of the future.

With Aurora on the team, Rud Pedersen can deliver advanced scenario mapping, modelling and, not least, deep insight into the consequences of various political choices related to energy sources.

"It's so exciting because it combines Rud Pedersen's solid expertise in political analysis and public relations-  with Aurora's in-depth expertise in energy markets and quantitative models," said Alexander Esser, the Nordic lead at Aurora Energy Research.

The road to net-zero emissions is shaped by economics, politics and technology Most companies are in the midst of a massive transition towards net-zero emissions. Businesses must take the lead, and this is not an easy job. Businesses will grow, create jobs and secure export revenues – while at the same time delivering practical climate solutions to the world on a large scale. In order to get it right, in-depth social policy knowledge combined with in-depth energy needs and fielding opportunities is crucial.

"In-depth insight is central both for our own business and for successfully creating a position in the market. In order to create messages that resonate politically and in the public debate, Norwegian companies must have solid facts on the table. The collaboration with Aurora makes this toolbox even bigger",  says an enthusiastic Gørill Husby Moore, Partner at Rud Pedersen.

In-depth insight is crucial to making the right green decisions Husby Moore leads Rud Pedersen's focus on energy, climate and industry, and is clear about the value of the new cooperation.

"The nerd factor- which we are so proud of-  is now being further increased with Aurora on the team. Together we can provide solid figures, outlining different scenarios based on different choices in combination with political analyses, which enables customers to better make long-term and strategic decisions. Rud Pedersen is an agency with an absolutely necessary combination of speed and substance - with strong senior expertise and dynamic people who are "on the ball",  she says.

"The changes in energy production are shaped by economics, politics and technology, and we are convinced that our cooperation with Rud Pedersen enables us to offer a breadth of services to our customers," concludes Alexander Esser.

About Rud Pedersen

Rud Pedersen is one of the largest and fastest-growing Public Affairs agencies in the Nordic countries. The agency profiles itself particularly on policy, strategic communication, government relations and emergency preparedness.

Rud Pedersen Group consists of over 330 consultants in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, Lithuania, Germany and Belgium (Brussels) with backgrounds from different aspects of society and business, communication and politics.

About Aurora

Founded by professors and economists from the University of Oxford, Aurora Energy Research today consists of more than 170 experts with extensive experience in energy, finance and consulting. Aurora operates in Europe, Australia and the US, and works with world-leading organisations to provide insight into the market, tailored analytics and advice, and cutting-edge software solutions.